تجهیزات مطب مامایی
در مطب هايي كه جراحي هاي سرپايي و يا معينات زنانگي انجام میشود ، وجود دستگاه فور يا اتوكلاو جهت استريليزاسيون وسايل و ابزار جراحي و معاينه الزامي است .
تجهیزات مطب مامایی شامل:
1- تخت معاینه مامایی
2- اسپکولوم
3- سونوکیت