تجهیزات پزشکی دست دوم
امروزه بعضی پزشکان هستند که تصمیم به مهاجرت دارند و میخواهند تجهیزات پزشکی خود را هر چه سریع تربه فروش برسانند
تجهیزات پزشکی این دسته از پزشکان اکثر مواقع در حد نو هستند
پزشکانی که میخواهند تازه شروع به کار کنند برای آنها به صرفه تر است که از تجهیزات پزشکی دست دوم استفاده کنند