تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی انواع فراوانی دارد
میکروسکوپ یکی از آن تجهیزات آزمایشگاهی ایست که در هر آزمایشگاهی یافت میشود
تجهیزات آزمایشگاهی بدلیل گران بودن به صورت دست دوم نیز قابل خرید هستد
در تجهیزات آزمایشگاهی میکروسکوپ بسیار مهم است
میکروسکوپ چیست؟
میکروسکوپ ( Microscope ) برگرفته از واژه های یونانی micros به معنای کوچک و skopien به معنای دیدن یا بررسی کردن است. در این بخش مراقبت و نگهداری معمول میکروسکوپ های مورد استفاده در مشاغل بالینی ارائه می گردد.
انواع میکروسکوپ

1- میکروسکوپ نوری با میدان دید شفاف
2- میکروسکوپ نوری با میدان دید تیره
3- میکروسکوپ نوری فلورسانس
4- میکروسکوپ نوری فاز کنتراست ( Phase Contrast Optical Microscope )
5- میکروسکوپ نوری تداخلی ( Interference Optical Microscope )
6- میکروسکوپ نوری نور پلاریزه
7- میکروسکوپ نوری معکوس یا اینورت ( Inverted Optical Microscope )
8- میکروسکوپ استریوسکوپ ( سه بعدی ) Stereoscopic Microscope
9- استرئو میکروسکوپ یا لوپ ( Stereo Microscope )