استفاده میکروسکوپ
میکروسکوپ وسیله ای دقیق با سیستم های نوری است
لنزها، فیلترهاف منشورها، کندانسورها سیستم های نوری آن است
سیستم های مکانیکی کنترل کننده وضعیت نمونه در فضای سه بعدی X، Y، Z ؛ سیستم های الکتریکی ( مبدل ها و منبع نور ) و الکترونیکی ( دوربین ها، ویدئو و غیره ) است که تهیه تصویر از نمونه هایی را که با چشم غیر مسلح قابل شناسایی و رویت نیستند، تقویت و کنترل می کند. آماده سازی و مشاهده نمونه ها، باید براساس استفاده از روش هایی که در رویت جزئیات موثر است، باشد.
میکروسکوپ، یک وسیله تشخیصی مهم در مراقبت های بهداشتی است
رشته های تخصصی آن  خون شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی و غیره است
پیشرفت های فنی در این زمینه، طراحی مدل های تخصصی تر میکروسکوپ ها را در صنعت و دانشگاه فراهم کرده است که نقشی اساسی در توسعه و پیشرفت دانش بشر و درک عمیق تر او از طبیعت دارد.